Voorwaarden

Gewijzigde voorwaarden van 20/12/2014

Algemene Leveringsvoorwaarden van De Brandweerwinkel 

De onderneming De Brandweerwinkel. (hierna te noemen DBW) is gevestigd te De Klomp, kantoor houdende aan de Stationsweg 8, 6745XM De Klomp. Ingeschreven in het handels register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 69.48.62.04

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en aangegane overeenkomsten van DBW zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een betaling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van bemiddeling en correspondentie wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 DBW behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van DBW zijn vrijblijvend en DBW behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 DBW is gerechtigd communicatie te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de diensten te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant meegedeeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door DBW herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal DBW de Klant dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling meedelen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden artikelen in de (web-)winkel zijn in euro’s en inclusief btw.
3.2 Voor bestellingen buiten de (web-)winkel om wordt van de vermelde prijzen afgeweken en zal eerst contractueel tot overeenkomst gekomen moeten worden (een offerte). Hierin worden de prijzen besproken en vastgesteld en zullen veelal exclusief btw zijn.
3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DBW kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.
3.5 DBW kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar diensten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DBW.


Artikel 4 Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij bestelling op de betreffende situatie. Hier kunnen nadere (betalings)voorwaarden worden gesteld.
4.2 DBW kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de web-winkel en/of nieuwsbrief.
4.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering van een van de bankrekening van DBW.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DBW gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendommen
5.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DBW geleverde diensten met betrekking tot de internetsite geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
5.2 DBW garandeert niet dat de aan de Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
5.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DBW, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 6 Communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en DBW, dan wel tussen DBW en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en DBW, is DBW niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.


Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht is DBW niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8 Persoonsgegevens & Privacy
DBW houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan DBW verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van DBW intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan DBW.  DBW zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. DBW zal uw persoonlijke gegevens tevens gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u te allen tijde een schriftelijke afspraak met DBW maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook DBW hier schriftelijk opdracht toe geven.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 10 Diversen
10.1 Wanneer door DBW gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nummer enig recht doen gelden op grond van het feit dat DBW deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Elektronische communicatie en veiligheid met SSL
DBW® maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van Klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL protocol behoud de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is.


10.3 Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:
Orderbevestigingnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mail adres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van DBW waar u met vragen over uw bestelling terecht kan.

10.4 Risico en transport
Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van DBW en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden van de door u bestelde producten kunnen afhankelijk zijn van gewicht en formaat.

10.5 Leveringstermijn
De leveringstermijn van de producten is sterk afhankelijk van het bestelde artikel en kan tussen de 7 (werkdag) en 30 kalenderdagen liggen of anders schriftelijk met u overeen gekomen. Indien DBW de leveringstermijn niet na kan komen zal DBW dit schriftelijk aan u melden. Meer info bij de FAQ’s.

10.6 Afkoelingsperiode
Bij voorkeur met opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met DBW ontbinden. U dient dit binnen 14 dagen na ontvangst aan DBW te melden. U dient de producten onmiddellijk, niet gedragen en in originele, ongeopende verpakking, met kopie factuur (bevestiging), aan DBW te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzendingen zijn voor uw eigen rekening. Er is echter een uitzondering op retouren: en dat betreft gepersonaliseerde textiel en/of items!

10.7 Niet goed geld terug
Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen, niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan DBW te melden. Indien u DBW schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal DBW nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van DBW, komen de verzending en risico van het vervangende product in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien u geen vervangend artikel wenst zal DBW na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs (minus de verzend- en administratiekosten ed zie 11.01 ) binnen 30 dagen retour storten op uw rekening.

10.8 Klachten
DBW zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt DBW via de Klantenservice op 
info@brandweerwinkel.nl Ook kunt u DBW op werkdagen informeren van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 op het telefoonnummer 0318 304416. DBW zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail, fax, of brief binnen 10 dagen te informeren.


10.9 Aansprakelijkheid gebruik logo’s ed
DBW is niet aansprakelijk voor de door u aangeleverde teksten en/of logo’s en gaat er van uit dat u toestemming heeft en geeft deze teksten en/of logo’s te gebruiken. Bij twijfel zal DBW u tijdig op de hoogte stellen wanneer zij misbruik of verkeerd gebruik constateert. Het is dan aan u om af te wijken van dit advies, waarbij bovenstaande van kracht wordt.


10.10 Aanleveren logo’s ed
DBW adviseert u om gebruiksklare ontwerpen en/of logo’s aan te leveren, deze worden verwerkt als WYSIWYG en geven in de regel geen prijsverhoging te zien. Bij afwijken daarvan wordt u benaderd door DBW® voor een aanvullende prijs t.a.v. arbeidsloon zijnde ontwerp of aanpassingskosten.

11.01 In geval van schade, omruilen, klachten ed
De volgende zaken kunnen niet vergoed worden door DBW:

- in rekening gebrachte administratiekosten.

- onderhoudswerkzaamheden en het schoonmaken van apparaten en schades die ontstaan zijn door nalatigheid tot het plegen van onderhoud en/of het niet naleven van ontvangen instructies
- schade ontstaan bij zakelijk, gezamenlijk of oneigenlijk gebruik.

- schade ten gevolge van molest, natuurrampen, ongevallen en alle van buitenkomende onheilen zoals vallen, indringen van zand en vuil, brand, bliksem en/of vocht.

- storingen en/of reparaties die het gevolg zijn van gebruikersfouten

- schade veroorzaakt door reparatie of poging daartoe door een niet door DBW aangestelde reparateur.

- gevolgschade (aan bijv. kleding, etenswaren, vloerbedekking en/of stoffering)

- schade verhaalbaar onder de fabrieksgarantie, een levering- of onderhoudscontract of enig andere overeenkomst.
- andere, niet reeds genoemde uitsluitingen als vermeld in de fabrieks- en importeursgarantievoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen per mail:
info@brandweerwinkel.nl

Copyright
DBW geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door onze Klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DBW is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze Klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Typefouten en/of foutieve prijzen zijn voorbehouden.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van DBW, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van DBW is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@brandweerwinkel.nl

www.brandweerwinkel.nl

De Brandweer-Winkel®, de bijbehorende web-winkel, het winkel-logo op de startpagina en de ontwerpen op alle pagina's zijn beschermd door deponering bij het Benelux Merkenbureau of door copyright en mogen alleen met nadrukkelijke toestemming (tot wederopzegging)  van de rechtmatige eigenaar gebruikt worden door De Brandweer-Winkel BV. Derden kunnen hier geen aanspraak op maken.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

<!-- -->